Ma 2016. augusztus 29., hétfő, Beatrix és Erna napja van. Holnap Rózsa napja lesz.

Bejelentkezés

Látogatók

Oldalainkat 10 vendég és 0 tag böngészi

Hirdetés

 • Zöldterület karbantartás - fűkaszálás
 • Gépi földmunka - piaci ár alatt
Previous Next

Megosztom a cikket:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Megosztom a cikket:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Kerületgazda

Szolgáltató Szervezet

 *: 1165 Budapest Demeter u. 3.        (: 403-2928   Fax: 402-0336

 

 

Szám:                                                             Tárgy: Pályázati felhívás iskolánként 1 db italautomata kihelyezésére szolgáló terület bérbeadására

Előadó:                                                                      Ruzsinszky Adrienn

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

ISKOLAI ITALAUTOMATÁK ÜZEMELTETÉSÉRE

 

A XVI. Kerületgazda Szolgáltató Szervezet arról határozott, hogy a Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium (1165 Budapest, Táncsics u. 7-9., hrsz.: 105662),  a Rácz Aladár Zeneiskola  Táncművészeti, Képző –és Iparművészeti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (1165 Budapest, Táncsics u. 7-9., hrsz.: 105662), a Szerb Antal Gimnázium (1164 Budapest, Batthyány Ilona u. 12., hrsz.: 116696), a XVI. Kerületgazda Szolgáltató Szervezet (1165 Budapest, Demeter u. 3., hrsz.: 106689)  italautomata kihelyezésére szolgáló területek bérbeadására pályázatot ír ki határozott időtartamra.

 

 1. 1.      Az Ajánlatkérő adatai:

 

Ajánlatkérő neve:                    XVI. Kerületgazda Szolgáltató Szervezet

Ajánlatkérő címe, posta címe: 1165 Budapest, Demeter u. 3.

Ajánlatkérő telefon/fax száma:           tel: 06-1-403-2928, fax: 06-1-402-0336

 

 1. 2.      A pályázat tárgya:

 

A XVI. Kerületgazda Szolgáltató Szervezet, a tulajdonában, és épületében található, eddigiekben is iskolai italautomata helyiségeként funkcionáló terület bérbeadására határozott idejű Pályázatot hirdet.

 

 1. 3.      A pályázat célja:

Bérleti szerződés kötése nyertes ajánlattevővel a felhívásban szereplő iskolákban és a Kerületgazda területén, Italautomata  működtetésére.

 

 1. 4.      A bérleti szerződés időtartama:

 

2016.03.01 - 2017.02.28., 90 napos felmondási idő mellett.

 

 1. 5.      Ajánlattevő által elvégzendő feladatok:

 

Az italautomata az iskola tanulóinak, bérlőinek, dolgozóinak, a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet dolgozóinak nyújt szolgáltatást, a hét minden napján.

 

 1. 6.      A pénzügyi feltételek:

 

a, Ajánlatkérő részére a italautomata helyiség használatáért a nyertes ajánlat alapján, az Ajánlattevő és az adott intézmény között létrejövő szerződésben szereplő bérleti díjat, valamint az italautomata működtetésével kapcsolatban felmerülő közüzemi díjakat megfizetni havi elszámolás keretében, minden hónap 10. napjáig.

b, Ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződés megkötésével egyidejűleg 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget, a XVI. Kerületgazda Szolgáltató Szervezet számlájára befizetni. (Szla sz.: 11784009-16926226-10020009)

Ajánlattevőnek felróható szerződésszegés esetén felhasználásra kerül.

c, Ajánlattevő az iskolai szünetek időszaka alatt bérleti díjat fizet (fizetésmentes időszak: június második fele, július, augusztus).

 1. 7.      A szerződéskötés feltételei:

 

a, Vállalnia kell hogy az italautomaták biztonságos készülékek legyenek, az intézmények nyitva tartás szabályaihoz alkalmazkodni kell amennyiben nem tartja be, kötbért köteles fizetni a bérleti díjon felül.

b, A bérbevétel napjától a bérlő köteles gondoskodni az italautomata, biztonságával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról, a tűz, munka és környezetvédelmi rendszabályok betartásáról, kidolgozásáról és az őrzéséről.

c, Vállalnia kell, hogy a bérleményt csak rendeltetésszerűen használja.

d, Be kel tartania az iskolára vonatkozó szabályzatait és rendelkezéseit.

e, A bérleményben az italautomata üzemeltetésén kívül más tevékenységi kör csak a kiíró hozzájárulásával folytatható.

f, A bérleti díj amennyiben erről más megállapodás nem születi, a KSH hivatalos oldalán közzétett éves fogyasztói árindex mértékével emelkedik a szerződéskötés minden évfordulója alkalmával.

g, A bérlemény albérletbe nem adható.

h, A bérlő , mint jogi személy jogutód nélküli megszűnése esetén a szerződés megszűnik.

i, Az italautomata üzemeltetésre átvett helyiségek tisztántartása,  takarítása, a gépek karbantartása, feltöltése az üzemeltető kötelessége.

j, Meghibásodás esetén, a bejelentéstől számított 2-3 órán belül a hibaelhárításról gondoskodni kell, mely a bérlő feladata.

k, Az üzemeltetéshez szükséges biztonságtechnikai, munkavédelmi felülvizsgálatok elvégeztetése és a hibák kijavítása az üzemeltető feladat.

l, A szerződés határozott időre szól.

m, 90 napnál hosszabb bérleti díj illetve közüzemi díj hátralék, valamint köztatozás a szerződés azonnali felmondását eredményezi.

o, Fizetés: a számla kiegyenlítése készpénzben, vagy utalással történik tárgyhó 10-ig, a XVI. Kerületgazda Szolgáltató Szervezetnél.

 

 1. 8.      A Pályázat feltétele:  induló bérleti díj minimum értéke iskolánként: 10.000,-Ft/hó,                        XVI. Kerületgazda Szolgáltató Szervezet esetében induló bérleti díj minimum értéke:     3.000,-Ft/hó.

 

 1. 9.      A pályázat formai és tartalmi követelményei:

 

A pályázatot papír alapon, zárt borítékban kell benyújtani az alábbi címre: XVI. Kerületgazda Szolgáltató Szervezet (1165 Budapest, Demeter u. 3.)

 

A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat a Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium, Rácz Aladár Zeneiskola Táncművészeti, Képző –és Iparművészeti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, a Szerb Antal Gimnázium és a XVI. Kerületgazda Szolgáltató Szervezet italautomaták kihelyezésére szolgáló területek bérbeadására.”

 

A pályázatok beérkezésének határideje: 2016. február 25.

 

Az ajánlattétel nyelve: magyar.

 

Az ajánlatok felbontásnak ideje:        2016. február 26. 8.00 óra

 

A pályázatok elbírálása:                                 2016. február 26. 10.00 óra

 

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 

a, Az ingatlan bérleti díjára vonatkozó pályázati ajánlati összeget: Ft/hó/iskola formában. A minimum induló bérleti díjnál alacsonyabb ajánlati összeg érvénytelen.

b, A pályázó nyilatkozatát a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadásáról.

c, Az ajánlati kötöttség vállalásáról szóló nyilatkozatot.

d, Pályázónak pályázatában vállalnia kell a helyiség karbantartását, állagmegóvását saját költségén.

 

 

 

 1. 10.  Az ingatlanra csak természetes személyek vagy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott átlátható szervezetek pályázhatnak.

 

A pályázathoz csatolni kell:

 1. egyéni vállalkozói igazolvány másolatát (illetve az egyéni vállalkozói – igazolvány kiváltására irányuló szándéknyilatkozatot) vagy
 2. 30 napnál nem régebbi, hiteles cégkivonat másolatát (illetve folyamatban lévő cégbejegyzési eljárás igazolását), 
 3. nyilvántartásba vételről szóló igazolás másolatát (pl. Alapítványok stb. esetében),
 4. a cég jegyzésére jogosult aláírási címpéldánya vagy képviseletről szóló igazolás másolatát,
 5. Nyilatkozatot az átlátható szervezetről (pályázati felhívás 1. sz. függeléke)
 6. Nyilatkozatot arról, hogy a XVI. Kerületgazda Szolgáltató Szervezet felé nincs bármilyen helyiségbérlettel és ehhez kapcsolódó díjakkal összefüggő, lejárt tartozása;
 7. A pályázónak pályázatában mellékelni szükséges, hogy a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat felé nincs helyi adótartozása. (Az igazolás beszerezhető Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Adó Ügyosztályán)

 

Amennyiben a pályázó nem természetes személy, úgy a díj- és adótartozással kapcsolatos feltételnek a cég jegyzésére jogosult valamennyi személynek, valamint a cég valamennyi tulajdonosának is meg kell felelnie, mely tényről a pályázat benyújtásakor a pályázó nyilatkozik.

 

 1. 11.              Pályázó köteles a pályázat benyújtása előtt a helyiség hasznosíthatóságáról, a végezhető tevékenységi körökre vonatkozóan tájékozódni.

 

A pályázati felhívás és a részletes tájékoztató a XVI. Kerületgazda Szolgáltató Szervezet székhelyén, a pályázat benyújtására biztosított határidőben, térítésmentesen kapható.

 

 

 1. 12.  A pályázattal kapcsolatos egyéb információk:

 

a, a pályázó XVI. ker székhely vagy telephely

b, a pályázó 5 éven belül nem volt bérlő a XVI. ker Iskolákban

c, az italautomata üzemeltetőjének vállalnia kell, hogy friss darált kávéval üzemelnek az automaták.

d, a bérleti díj tartalmazza a víz, gáz, villany felhasználás díját.

A pályázat tárgyát képező italautomata helyiséget a pályázók előzetes időpont egyeztetést követően személyesen megtekinthetik.

 

 1. 13.  A pályázati kiírás eredménytelensége:

 

Ajánlatkérő fenntartja a jogát a pályázati kiírás eredménytelennek nyilvántartására.

Eredménytelen, illetve részben eredménytelen a pályázati kiírás, ha

-          nem érkezett pályázati ajánlat,

-          a benyújtott pályázatok egyike sem felelt meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek,

-          az Ajánlatkérő az eljárás érvénytelenítéséről döntött, mert a pályázat elbírálásakor az összeférhetetlenségi szabályokat megsértették, illetve ha valamelyik Ajánlattevő az eljárás tisztaságát vagy a többi Ajánlattevő érdekeit súlyosan sértő cselekményt követett el,

-          a legjobb érvényes ajánlat elfogadása jelentős vagyonvesztéssel járna.

Érvénytelen a benyújtott pályázat, ha

-          a benyújtott pályázat nem felelt meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek.

 

 

 

 

 

 

 1. 14.  A pályázatok elbírálási szempontjai:

 

 1. A megajánlott havi bérleti díj: Ft/hó/iskola:    45 pont
 2. Forgalmazni kívánt termékek, árak:               30 pont
 3. Forgalmazni kívánt termékek, minősége:       15 pont
 4. Ezen a területen szerzett tapasztalat:               10 pont

 

 

 

 1. 15.  A pályázat bontása és elbírálása:

 

A beérkezett pályázatokat kizárólag a XVI. Kerületgazda Szolgáltató Szervezet munkatársai kapják meg, azokat illetéktelenek számára nem továbbítják.

 

A pályázatok kiértékelését követően az intézmény igazgató javaslatot tesz a szerződés megkötésére.

 

A XVI. Kerületgazda Szolgáltató Szervezet összességében a legkedvezőbb ajánlatot adó pályázóval köt szerződést.

 

Az elbírálás eredményéről minden pályázónak külön értesítést küldünk.

 

A XVI. Kerületgazda Szolgáltató Szervezet fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot – az eljárás bármely szakaszában – indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

 

Budapest, 2016. február 1.

 

                                                                                                    Csillik Kristóf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. számú függelék

 

 

Nyilatkozat

(2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésében meghatározott átlátható szervezetről)

 

 

Alulírott………………………………………………. nyilatkozom, hogy az általam képviselt

 

…………………………………………..

1. átlátható szervezet:

a) az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság,

b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő

feltételeknek:

ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,

bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,

bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,

bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak;

c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:

ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,

cb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel,

cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;

 

Budapest, 2016.…………………………………….

 

 

 

……………………………………………

*Megfelelő rész aláhúzandó                                                  aláírás

                                                                                                         igazgató

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Részletes tájékoztató

 

Budapest XVI. kerület Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium (1165 Budapest, Táncsics u. 7-9., hrsz.: 105662),  a Rácz Aladár Zeneiskola  Táncművészeti, Képző –és Iparművészeti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (1165 Budapest, Táncsics u. 7-9., hrsz.: 105662), a Szerb Antal Gimnázium (1164 Budapest, Batthyány Ilona u. 12., hrsz.: 116696), a XVI. Kerültgazda Szolgáltató Szervezet (1165 Budapest, Demeter u. 3., hrsz.: 106689) szám alatti ingatlanokban, 4 db italautomata kihelyezésére szolgáló terület

 

Bérleti szerződés időtartama: határozott idő, 3 hónapos felmondási idővel

 

A Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium, Rácz Aladár Zeneiskola  Táncművészeti, Képző –és Iparművészeti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szerb Antal Gimnázium, és a XVI. Kerültgazda Szolgáltató Szervezet közmű ellátottsága: elektromos áram, központi fűtés, víz, csatorna

 

A Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium, Rácz Aladár Zeneiskola  Táncművészeti, Képző –és Iparművészeti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szerb Antal Gimnázium, és a XVI. Kerültgazda Szolgáltató Szervezet  helyiségek bérlőinek, valamint ügyfeleinek jobb ellátása érdekében az XVI. Kerületgazda Szolgáltató Szervezet hozzájárul ahhoz, hogy Bérlő a kijelölt területen automatát helyezzen el és üzemeltessen.

Bérlőnek a szerződéses időtartam alatt saját hatáskörben lehetősége van az ital automata cseréjére azzal a kikötéssel, hogy mind műszaki színvonalában, mind termékválasztékban a szolgáltatás színvonala nem romolhat.

Bérlő köteles nyilatkozni, hogy az XVI. Kerületgazda Szolgáltató Szervezet vonatkozó belső szabályzatait, rendelkezéseit, előírásokat ismeri, azokat betartja, és munkavállalóival betartatja.

Az automatából kizárólag szeszmentes italok árusíthatók, ill. vásárolhatók. Bérlő vállalja, hogy a választék tekintetében Bérbeadó javaslatait lehetőség szerint figyelembe veszi.

Az automata kihelyezés-költsége, az energia- és vízfelvételhez szükséges

- 1 db. földelt, egyfázisú villamos hálózati csatlakozó aljzat, valamint

- 1 db elzáró szeleppel ellátott hálózati ivóvíz csatlakozási pont kiépítésének költsége, valamint a szerződés megszűntét követően a terület 5 napon belüli helyreállítás költsége a Bérlőt, mint szolgáltatót terheli.

 

A működés és működtetés minden egyéb feltételének biztosítása, folyamatos alapanyag ellátás és feltöltés, karbantartás, javítás a Bérlőnek a feladata, mely tevékenységekkel kapcsolatban Bérbeadónak semminemű térítési kötelezettsége nincs, az automaták őrzésével kapcsolatban semmilyen felelősséget nem vállal. Bérlő tudomásul veszi, hogy a Bérbeadó érdekkörén kívüli okból az ital automatában keletkezett bármilyen károsodás esetén a Bérbeadót semmilyen kártérítési kötelezettség nem terheli.

 

Bérlő köteles kijelenteni, hogy teljes felelősséggel tartozik (amennyiben bizonyíthatóan más károkozó felelős személy egyértelműen nem nevezhető meg, vagy a károkozás nem a készülék gyártójának, forgalmazójának hibás teljesítéséből adódik), a kihelyezett ital automata által 3. személynek okozott bárminemű kárért.

A területet XVI. Kerületgazda Szolgáltató Szervezet megtekintett állapotban adja bérbe.

 

A bérleti díj megfizetésének módja: XVI. Kerületgazda Szolgáltató Szervezet által kibocsátott számla alapján.

 

 

 

 

 

Jogviszony megszűnésére vonatkozó kikötések:

 • Rendes felmondással élhet bármelyik fél: 3 hónapos idővel
 • Rendkívüli felmondással élhet bármelyik fél, ha a másik fél a szerződésben, a Lakástörvényben, vagy a Ptk-ban és az XVI. Kerületgazda Szolgáltató Szervezet mindenkor hatályos rendeleteiben rögzített szabályokat súlyosan megszegi.

 

Az éves bérleti díjat a Bérbeadó a Bérlő külön hozzájárulása és a szerződés módosítása nélkül, minden évben – a tárgyév január 1. napjától kezdődő hatállyal - felülvizsgálja és megemeli legfeljebb a tárgyévet megelőző évre a KSH által közzétett inflációs árindex értékével. Első alkalommal 2017. január 1-től.

 

A szerződés megkötését követően a bérlőnek közjegyző előtt egyoldalú tartozáselismerő nyilatkozatot kell aláírnia. Ebben tudomásul veszi, illetve kötelezi magát arra, hogy amennyiben a bérleti jogviszonya a bérbeadó által felmondásra kerül, vagy az lejár, el kell hagynia a bérleményt. A bérleti szerződés hatálybalépésének feltétele a közjegyzői okirat elkészítése. A közjegyzői okirat költségeit a bérlőnek kell megfizetnie.

 

A nyertes pályázónak a szerződés megkötésére 8 munkanap, a közjegyzői okirat aláírására további 8 munkanap áll rendelkezésére. Amennyiben a nyertes pályázó a bérleti szerződést határidőben nem köti meg, és amennyiben a bérleti jogviszony létrejöttének feltételeként előírt közjegyzői okiratot határidőben nem írja alá, a XVI. Kerületgazda Szolgáltató Szervezet a bérlő kijelöléséről szóló jognyilatkozatához való kötöttsége megszűnik, s ezt követően a XVI. Kerületgazda Szolgáltató Szervezet már nem köteles a szerződés megkötésére.

 

A bérleti szerződés alapján a bérlőnek kell gondoskodnia a helyiségnek a tevékenysége céljára történő alkalmassá tételéről. Az ehhez szükséges összes hatósági engedélyt (társasházi hozzájárulást) a bérlő köteles beszerezni.

 

 

Megosztom a cikket:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Megosztom a cikket:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Megosztom a cikket:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn